ျမန္မာဆုိရုိးစကား # ၂

အဆီစားလုိ႕ အသားမျဖစ္ ။ ။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ အဆီအဆိမ့္ မည္မွ်ပင္ စားေစကာမူ ဝၿဖိဳးလာျခင္းမရွိေပ ။ ၾကက္ကုိယ္ ၊ ေၾကာင္ကုိယ္ကဲ့သုိ႕ ခႏၶာကုိယ္ အၿမဲပူေန၍ အတြင္းငုပ္ေနသူမ်ားမွာ အဆီစားေသာ္လည္း အတြင္းငုပ္ေနသျဖင့္ ဘယ္ေလာက္ပင္စားစား အသားမျဖစ္ပဲ ပုိ၍သာပိန္လာေလသည္ ။
အဆင္မတတ္လွ်င္ ဆန္းလွ်က္ႏွင့္မလွ ၊ အငင္မတတ္လွ်င္ ပန္းလွ်က္ႏွင့္မရ ။ ။ ဆန္းျပားေသာ အရာပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆင္အျပင္မတတ္လွ်င္ မလွမပ မတင့္မတယ္ ျဖစ္တတ္သည္ ။ မိမိ လုိခ်င္သည့္ အရာကုိ ရေအာင္ အားမထုတ္တတ္ပါက ပင္ပန္းရက်ိဳးမနပ္ ျဖစ္တတ္သည္ ။
အနက္မသန္ အဘိဓာန္ ။ ။ ေဝါဟာရ၏အနက္ကုိ မသိလွ်င္ အဘိဓာန္ကုိ ၾကည့္သင့္သည္ ။
အေပြးျမင္ အပင္သိ ၊ အေသြးျမင္ အသြင္သိ ။ ။ အေပြးအေခါက္ ျမင္ရုံျဖင့္ မည္သည့္အပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိႏုိင္သကဲ့သုိ႕ အရည္အေသြးကုိ ျမင္ရုံျဖင့္ မ်ိဳးရိုးအဆင့္အတန္း သေဘာလကၡဏာကုိ ခန္႕မွန္းႏုိင္သည္ ။
အမိယုတ္ ႏႈတ္ၾကမ္း ၊ အဖယုတ္ လက္ၾကမ္း ။ ။ မိခင္အမူအက်င့္ မေကာင္းလွ်င္ သားသမီးတုိ႕ ႏႈတ္အမူအရာ ၾကမ္းတမ္းသည္ ။ ဖခင္အမူအက်င့္ မေကာင္းလွ်င္ သားသမီးတုိ႕ ကုိယ္အမူအရာ ၾကမ္းတမ္းသည္ ။
အမ်ိဳးနည္းလွ်င္ မက်ယ္ႏွင့္ ၊ အဖုိးနည္းလွ်င္ မဝယ္ႏွင့္ ။ ။ ေဆြမ်ိဳးနည္းပါးလွ်င္ လူတြင္က်ယ္မလုပ္ပါႏွင့္ ၊ တန္ရာတန္ဖုိးေအာက္ နည္းလြန္းေသာ ပစၥည္းမ်ိဳးကုိလည္း မဝယ္ပါႏွင့္ ။
အျမင္နိမိတ္ ၊ အတိတ္လက္ေဆာင္ ၊ အသံတေဘာင္ ။ ။ ျမင္ေတြ႕ရေသာ အရာကုိ နိမိတ္အျဖစ္ ေကာက္ယူသည္ ။ ရရွိလာေသာ လက္ေဆာင္ကုိ အတိတ္အျဖစ္ေကာက္ယူသည္ ။ ၾကားရေသာ အသံကုိ တေဘာင္အျဖစ္ ေကာက္ယူသည္ ။
အရာေကာင္းလွ်င္ တစ္ခ်က္ ၊ အေနေကာင္းလွ်င္ တစ္သက္ ။ ။ အခြင့္ေကာင္းႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရလွ်င္ တစ္ခ်က္တည္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရႏုိင္သည္ ။ တည္ရာမွီရာ၊ အရပ္အေနေကာင္းလွ်င္ တစ္သက္လံုး ေကာင္းစားမည္ ။

1 comment:

Htoo Myat said...

က်ေနာ္ မသိတဲ့ ဆိုရိုးမ်ား သင္ယူသြားပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။